لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در اردبیل

لیست مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در اردبیل (اردبیل، مشگین شهر، بیله سوار، گرمی، خلخال، سرعین، نمین، پاسارباد، نیر، رضی)

ردیف نام کاریابی نام مدیر آدرس تلفن(۰۴۴) فکس(۰۴۴)
 ۱ اﺗﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲاوﻏﻠﻲ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺎژ ۹ دی ۳۲۵۴۵۷۲۰ ۳۲۵۴۵۷۲
 ۲  ارازﻛﺎر  ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر  ﺑﻴﻠﻪ ﺳﻮار ﻣﻴﺪانﺷﻬﺮداری  ۳۲۸۲۸۸۷۸  ۳۲۸۲۴۰۸۴
۳  اﻓﺮﻳﻨﺶ اﻣﻴﺪ  ﻇﺮﻳﻔﻪ ﻗﺪرﺗﻲ  ﮔﺮﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ  ۳۲۶۳۰۰۸۴  ۳۲۶۳۰۰۸۴
۴  اﻣﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮ  ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﻳﺤﻴﻲ زاده ﺧﻠﺨﺎل ﺑﻠﻮار ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ترمینال  ۳۲۴۵۲۰۶۲  ۳۲۴۵۲۰۶۲
۵  اﻣﻴﻦ  ﻫﺎدی ﻋﺒﺎﺳﻲ  اردﺑﻴﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﻛﺮی ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۳۶  ۳۳۵۱۹۵۱۰  ۳۳۵۱۹۵۱۱
۶  اﻳﺜﺎرﮔﺮان  ﻏﻼم ﺟﻌﻔﺮی  ﺳﺮﻋﻴﻦ ﭼﻬﺎر راه اﻣﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺧﻮدرو  ۳۲۲۲۳۸۵۰  ۳۲۲۲۳۸۵
۷  اﻳﺸﺘﺎپ  ﻧﻮروز ﺧﺒﺎز  اردﺑﻴﻞ ﻣﻴﺪان ﺑﻌﺜﺖ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻃﺒﻘﻪ دوم  ۳۳۶۳۱۴۶۲  ۳۳۶۱۷۴۶۴
۸  ﺑﺮﻧﺎ ﺳﺒﻼن  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺸﻘﻲ اذر  اردﺑﻴﻞ ﻣﻴﺪان ﺗﺎزه ﺷﻬﺮ روﺑﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻼک ۱۷  ۳۳۳۶۶۴۷۷  ۳۳۳۳۱۸۷۴
۹  ﭘﻴﺸﮕﺎم  رﻗﻴﻪ ﭘﻨﺒﻪ ای  اردﺑﻴﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻲ ﻣﺘﺮی روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ  ۳۳۳۶۵۳۳۹  ۳۳۳۵۱۶۱۴
۱۰  دﻧﻴﺎی ﻛﺎر  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺳﺘﻢ زاد  ﻧﻤﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم روﺑﺮوی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن امام  ۳۳۲۳۲۴۷۸۵  ۳۲۳۲۴۷۸۵
۱۱  روﻳﺎن  ﻣﺤﺴﻦ دﻳﻨﺪار  اردﺑﻴﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎﻳﻴﺒﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻄﻬﺮی ﭘﻼک ۱۲  ۳۳۲۴۰۷۶۶  ۳۳۲۴۰۷۶۶
۱۲  ﻋﻠﻮی  ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻮی  ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﻫﻨﺮ روﺑﺮوی ﭘﺎﺳﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ  ۳۲۵۴۳۶۹۹  ۳۲۵۴۱۹۸۳
۱۳  ﻛﺎر اﻓﺮﻳﻦ  ﺷﻬﻼ ﺻﺎﻟﺤﻲ  اردﺑﻴﻞ ﻣﻴﺪان ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﻋﻴﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ  ۳۳۲۶۰۷۵۷  ۳۳۲۵۳۴۸۳
۱۴  ﻛﺎرﺟﻮ  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎرﺟﻮ  ﭘﺎرﺳﺎﺑﺎد خ ﻣﻔﺘﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ازاد ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم واﺣﺪ ۵  ۳۲۷۲۲۹۶۵  ۳۲۷۲۲۹۶۶
۱۵  ﻛﺎرﮔﺴﺘﺮ  ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺿﺎﭘﻮر  ﻧﻤﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم روﺑﺮوی ﺛﺒﺖ اﺣﻮال  ۳۲۳۲۴۹۵۹  ۳۲۳۲۶۷۶۷
۱۶  ﻣﻐﺎن ﺻﻨﻌﺖ  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﺎﺟﻲ زاده  ﭘﺎرﺳﺎﺑﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ روﺑﺮوی اداره کار  ۳۳۲۷۲۹۱۹۹  ۳۲۷۲۳۹۷
۱۷  ﻣﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ  ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻧﺼﺮﺗﻲ  اردﺑﻴﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزان  ۳۳۴۵۳۴۴۵  ۳۳۴۵۳۴۴۵
۱۸  ﻧﻮﻳﻦ اردﺑﻴﻞ  ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﺤﺮم ﻧﮋاد  اردﺑﻴﻞ ﻣﻴﺪان ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺎﭘﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻏﻤﺸﻪ ﺟﻨﺐ ﺗﺎﻻر وحدت  ۳۳۴۴۹۴۹۴  ۳۳۴۵۹۴۶۸
۱۹  ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻴﺮ  رﺳﻮل ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮد  ﻧﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا ﻣﺠﺘﻤﻊ اداری وﻟﻴﻌﺼﺮﻃﺒﻘﻪ ۱  ۳۲۲۸۴۱۰۱  ۳۲۲۸۴۱۰۱
۲۰  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻋﻠﻮی  ﮔﻠﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻲ  رﺿﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻬﺮداری  ۹۱۴۶۱۹۳۸۳۹
لطفا به این مطلب رای دهید
[رای ها: 0 امتیاز: 0]

نظر خود را با ما در میان بگذارید

دیدگاه خود را در مورد این مطلب با ما درمیان بگذارید.

wpDiscuz

جستجوی شغل